Tuzemský platobný styk a SEPA

Bezhotovostné prevody finančných prostriedkov v mene EUR v rámci:

- Slovenskej republiky
- ostatných krajín SEPA priestoru:
pdf Zoznam krajín a území SEPA  (pdf; 2,13 MB)

Sberbank Slovensko, a.s. realizuje tuzemské a SEPA-platobné operácie prostredníctvom platobného systému SIPS a EBA STEP2. Prostredníctvom nás presúvate finančné prostriedky jednoducho a rýchlo.

Tuzemské a SEPA platby:


S tuzemskou / SEPA platbou prevediete finančné prostriedky v eurách z Vášho účtu na účet vedený v ktorejkoľvek banke alebo peňažnej inštitúcii v rámci Slovenskej republiky, alebo ostatných krajín SEPA priestoru.

Hlavné znaky:
· mena platby je vždy EUR,
· platba je pripísaná na účet príjemcu nasledujúci pracovný deň
· čiastka platby je prevedená na účet príjemcu v plnej výške (nekráti sa o poplatky iných bánk),
· účty platiteľa aj príjemcu sú vedené v rámci SEPA priestoru,
· používa sa IBAN a BIC, ktoré nahradili národné čísla účtov a kódy bánk.

Ako uskutočniť tuzemskú / SEPA platbu:
· platobným príkazom zadáte pokyn na prevod z Vášho účtu na iný účet,
· platobný príkaz môžete zadať niektorou z elektronických foriem alebo aj priamo na pobočke,
pdf SEPA platobný príkaz - šablóna na vyplnenie  (pdf; 78,13 kB)
· môžete ho zadať s požadovaným dátumom realizácie v daný deň alebo v určitý deň v budúcnosti,
· môžete ho vyplniť ako jednoduchý alebo hromadný prevodný príkaz.

Lehoty pre vykonávanie platobných operácií:
· dôležité je aby ste dodržali lehoty na predloženie platobných príkazov tzv. „Cut-off time“,
pdf Lehoty na predkladanie prevodných príkazov a iných podkladov potrebných na vykonanie prevodu "CUT-OFF TIME" v zmysle všeobecných obchodných podmienok Sberbank Slovensko, a. s.  (pdf; 21,53 kB)
· pri prevodoch cez elektronické bankovníctvo sú lehoty na zadanie platobných príkazov oproti papierovým dlhšie,
· ak zadáte platobný príkaz po stanovenej lehote, banka ho spracuje až v nasledujúci pracovný deň,
· vaše platby bude mať príjemca pripísané na účet vo svojej banke nasledujúci pracovný deň (pri platbách v rámci Sberbank Slovensko, a.s. je to v priebehu toho istého pracovného dňa).
pdf Lehoty vykonávania platobných operácií Sberbank Slovensko, a. s.  (pdf; 35,38 kB)

Trvalé príkazy:


Využijete ich na úhradu pravidelných platieb, ktorých výška sa nemení
· napríklad na pravidelné úhrady poistného, lízingových splátok, preddavkových platieb za energie a pod.,
· za platby na základe trvalých príkazov sú účtované rovnaké poplatky ako pri elektronicky podaných platobných príkazoch,
· môžete si ich zriadiť elektronicky alebo aj priamo na pobočke.

SEPA inkaso:


Bezhotovostný prevod v EUR v rámci krajín SEPA priestoru, ktorý je iniciovaný príjemcom (inkasantom), na základe súhlasu (mandátu) na realizáciu SEPA inkasa, ktorý vopred dal platiteľ. Príjemca inkasa musí mať pridelený CID kód (Creditor Identifier).

Od prechodu na SEPA sa na Slovensku inkasá realizujú už iba prostredníctvom SEPA inkasa.

Hlavné znaky:
· mena inkasa je vždy EUR,
· bez rizika oneskorenia platieb, pretože dátum odpísania úhrady z účtu platiteľa je rovnaký s dátumom pripísania na účet príjemcu,
· účty platiteľa aj príjemcu sú vedené v rámci SEPA priestoru,
· čiastka úhrady je prevedená na účet príjemcu v plnej výške (nekráti sa o poplatky iných bánk),
· za úhradu zrealizovanú na základe SEPA-inkasa sú účtované rovnaké poplatky ako pri elektronicky podanom platobnom príkaze,
· inkaso je realizované na základe príkazu od príjemcu (inkasanta),
· identifikácia príjemcu prostredníctvom CID kódu,
· referencia mandátu pre inkaso (UMR),

Možnosti pre platiteľa inkasa:
· zvoliť si úroveň ochrany svojho účtu:
      · zablokovaný voči akémukoľvek inkasu,
      · otvorený voči všetkým inkasám,
      · podmienečne chránený, inkaso sa uskutoční iba vtedy, ak si platiteľ v banke povolí dané inkaso
· platiteľ si môže tiež stanoviť limity pre:
      · maximálnu možnú výšku inkasa,
      · frekvenciu inkás,
      · časové ohraničenie inkás (dátum účinnosti / dátum expirácie)
· využiť tiež právo požadovať vrátenie už zinkasovanej čiastky naspäť na svoj účet (tzv. refund).

Podnikateľské inkaso:
Okrem základnej (tzv. CORE) schémy inkás môžu podnikatelia a firmy využiť aj tzv. Podnikateľské inkaso:
· inkasovanie medzi dvomi podnikateľskými subjektami (B2B) v rámci SR,
· výhodou je rýchlejšie spracovanie (kratšie lehoty) a finalita zúčtovania,
· v rámci podnikateľského inkasa nie je možné vrátiť už zinkasovanú platbu (tzv. refund),
· inkaso sa zrealizuje iba ak je v súlade s mandátom uzavretým medzi príjemcom a platiteľom inkasa,
· službu musí podporovať aj banka protistrany a byť zároveň účastníkom platobného systému SIPS.


Všetko o SEPA nájdete tu /sk/info/sepa

Na stiahnutie