SEPA

SEPA Single Euro Payments Area - Jednotná oblasť platieb v eurách

Definícia

SEPA predstavuje zjednotenie pravidiel a štandardov pri realizácii bezhotovostných platieb v eurách v rámci krajín Európskej únie. Je prirodzeným pokračovaním zavedenia eura a ďalším krokom v realizácii efektívneho jednotného trhu v Európe.
pdf Zoznam krajín a území SEPA  (pdf; 2,13 MB)

Platnosť

Termín implementácie SEPA regulácie 1. februára 2014 je záväzný len pre krajiny eurozóny. Pre krajiny, v ktorých mena euro nie je domácou menou, bola odložená účinnosť SEPA regulácie na 31. 10. 2016.

Výhody SEPA

SEPA
umožní realizáciu a prijímanie platieb v rámci SEPA priestoru za rovnakých technických a obchodných podmienok a odstráni rozdiely medzi zahraničnými a tuzemskými platbami, t.j. všetky platby v rámci SEPA priestoru sa budú považovať za domáce.


SEPA platobné nástroje

  • SEPA úhrady (SEPA Credit Transfer – SCT)
  • SEPA inkasá (SEPA Direct Debit – SDD)

Nástroje, ktoré sa v súčasnosti používajú v jednotlivých krajinách sa postupne nahradia platobnými nástrojmi SEPA.

SEPA úhrada

Je bezhotovostná platba v EUR v rámci priestoru SEPA, ktorú iniciuje platiteľ prostredníctvom platobného príkazu zadaného na spracovanie svojej banke, ktorá prevedie finančné prostriedky v prospech účtu príjemcu.

Hlavné znaky:
  • mena platby je vždy EUR
  • účet platiteľa aj príjemcu je vedený v rámci SEPA priestoru
  • IBAN a BIC nahrádzajú národné čísla účtov a kódy bánk,
  • platobná inštrukcia SHA (shared) - príjemca a odosielateľ platby hradia poplatky každý svojej banke, čo prináša transparentnosť v poplatkoch
  • čiastka platby je prevedená na účet príjemcu v plnej výške (nie je možné platbu krátiť o poplatky iných bánk)
  • prenos informácie (štruktúrované alebo neštruktúrované podľa dohody klientov)
  • „End to End referencia“ E2E (nahrádza pôvodný variabilný, špecifický a konštantný symbol), poskytuje priestor na identifikáciu platby. Ak má klient záujem pre identifikáciu platby používať naďalej variabilný, špecifický a konštantný symbol musí vložiť tieto údaje do E2E referencie v nasledovnom formáte „VS/SS/KS“ pričom
   • VS – variabilný symbol pozostávajúci z 10 číslic
   • SS – špecifický symbol pozostávajúci z 10 číslic
   • KS – konštantný symbol pozostávajúci zo 4 číslic
SEPA prevodné príkazy bude banka prijímať najneskôr od 1.2.2014 prostredníctvom všetkých kanálov, t.j. papierové prevodné príkazy aj elektronicky zadané prevodné príkazy.

Euro – jednotná mena SEPA platieb:
SEPA sa týka výlučne platieb realizovaných v mene euro v rámci SEPA oblasti. Platby v iných menách, príp. platby mimo SEPA oblasti, nie sú považované za SEPA platby. Pod SEPA reguláciu takisto nespadajú zrýchlené platby (príplatky za zrýchlene spracovanie podľa Sadzobníka).

Rozdiel medzi BBAN/IBAN
Pri domácich platbách sa aktuálne využíva číslo účtu vo formáte BBAN . Na identifikáciu účtov sa v SEPA platbách používa medzinárodný formát čísla účtu IBAN(napr.: SK3331000000001111111111).

BBAN (Basic Bank Account Number) - formát čísiel účtov aktuálne využívaných na Slovensku. Číslo účtu má v tomto formáte štandardne 10 číslic, prípadne aj predčíslie, a 4-miestnym číselným kódom je identifikovaná banka., napr. 1111111111/3100.

IBAN (International Bank Account Number) je číslo účtu v medzinárodnom formáte. Na Slovensku má rozsah 24 znakov a skladá sa z ISO kódu krajiny, kontrolnej číslice, kódu banky, predčíslia účtu a čísla účtu, napr. SK3331000000001111111111. IBAN z tvaru účtu BBAN získa klient použitím IBAN kalkulačky na našej stranke - Výpočet IBAN

BIC (Bank Identifier Code) pozostáva z kombinácie 8 alebo 11 znakov a slúži pre medzinárodnú identifikáciu banky. BIC/SWIFT kód Sberbank: LUBASKBX

Klienti Banky nájdu svoje číslo účtu vo formáte IBAN a BIC banky na výpise z bankového účtu.

Referencia platiteľa- (VS/KS/SS)
Referencia platiteľa slúži na jednoznačnú identifikáciu platby, je obdobou platobných symbolov (VS, SS, KS). Platobné symboly zavedením SEPA nezanikajú, budú prenášané prostredníctvom poľa referencia platiteľa v nezmenenej podobe príjemcovi platby, v zmysle pravidiel dohodnutých na národnej úrovni, t.j. budú nasledovať za sebou oddelené „/“.Príklad referencie platiteľa: /VS1234567890/SS1111111111/KS1234.

Trvalé príkazy
Existujúce trvalé príkazy budú naďalej platné. Banka v nich automaticky prevedie číslo účtu príjemcu platby na medzinárodný tvar IBAN a vyplní Referenciu platiteľa (ak bol uvedený aspoň jeden z platobných symbolov).

SEPA inkaso

Je bezhotovostná platba v mene euro v rámci oblasti SEPA. Realizovaná je na základe platobného príkazu od príjemcu platby. Platiteľ dá súhlas (mandát) na realizáciu SEPA inkasa nie banke, ako to bolo doteraz, ale priamo príjemcovi platby. V prípade súhlasov s inkasom (mandátov) zriadených po 1.2.2014 klienti, s 2. úrovňou sprístupnenia svojho účtu, zadajú súhlas s inkasom aj v Sberbank. Pri prechode na SEPA formát nie je na strane platiteľa potrebná žiadna aktivita, súhlasy s inkasom zriadené pred 1.2.2014 zostávajú naďalej v platnosti.

Spoločnosti (dnes inkasant), ktoré majú záujem o úhradu svojich pohľadávok prostredníctvom SEPA inkasa, požiadajú o pridelenie tzv. identifikátora príjemcu (CID - Creditor Identifier) prostredníctvom svojej banky. Toto číslo bude slúžiť na autorizáciu inkasa spracovateľskou bankou namiesto čísla účtu príjemcu, ktoré je používané v súčasnosti. V Slovenskej republike prideľuje identifikátor príjemcu Národná banka Slovenska.

Ak klient bude mať záujem inkasovať, musí kontaktovať svoju banku, ktorá mu sprostredkuje pridelenie CID - identifikátor kreditora (príjemcu). CID je povinná náležitosť SEPA inkasa, ktorá slúži k jednoznačnej identifikácii príjemcu inkasa. Držiteľom CID je právnická alebo fyzická osoba, ktorá bude využívať SEPA inkaso.

Podľa pravidiel pre SEPA inkasá sa CID skladá z ISO kódu príslušnej krajiny, kontrolných číslic, prípadnej špecifikácie obchodných aktivít príjemcu a až 28 číslic je vyčlenených pre národný identifikátor príjemcu. V existujúcej domácej schéme inkás v SR sa doposiaľ takýto identifikátor nepoužíval.

SKXXZZZ71234567890
ISO pre SR kontrolné číslo oblasť biznisu kreditora číslo pridelené správcom. Začína vždy 7

  Rozdiel medzi dnešným inkasom a SEPA inkasom
  Súhlasy s inkasom ako aj samotné platobné príkazy na SEPA inkaso obsahujú nové polia, ktoré dnes nie sú využívané, napr. CID a UMR. Splatnosť inkasa bude určená priamo príjemcom platby, pričom v prípade nedostatku prostriedkov na účte platiteľa sa táto automaticky zamietne, t. z. ruší sa možnosť opakovania platby v prípade nedostatočného krytia. Na druhej strane, inkasným spoločnostiam pribudne možnosť zasielania inkás do zahraničia, čo dnes nie je možné. Od 1. 2.2014 sa všetky domáce inkasá stanú SEPA inkasami.

  UMR je „Unique Mandate Reference"
  jedinečná referencia mandátu, ktorá slúži na identifikáciu inkasného vzťahu. Dohodnutá je v zmluve medzi platiteľom a príjemcom. Napr. ak klient platí jednej inkasnej spoločnosti za viac služieb, táto firma je identifikovaná jedným identifikátorom príjemcu inkasa (CID), pričom každý inkasný vzťah (platby za rôzne služby) majú priradené vlastné UMR.

  SEPA inkaso – dve schémy

  CORE – Účastníkmi CORE schémy môžu byť fyzické osoby občania, fyzické osoby a podnikatelia a právnické osoby.
  „B2B“ – Účastníkmi B2B schémy môžu byť iba podnikateľské subjekty a Sberbank Slovensko, a.s. podporuje iba spracovanie v rámci Slovenska, ak je banka protistrany účastníkom SIPS2.

  Mandát - súhlas s inkasom na vykonanie SEPA inkasa uzatvára platiteľ (debtor) priamo s príjemcom SEPA inkasa (Kreditorom). Každý mandát okrem iného musí obsahovať jedinečnú referenciu a identifikátor Kreditora tzv. CID. SEPA inkaso môže byť zrealizované len v mene EUR a len v rámci SEPA krajín.

  Súčasná inkasná schéma funguje na princípe udeľovania mandátov DMF (debtor mandate flow) - mandát, resp. povolenie na inkaso udeľuje platiteľ svojej banke. Naopak, v schéme SDD udeľuje mandát na inkaso platiteľ priamo príjemcovi - princíp CMF (creditor mandate flow).

  Ako funguje SEPA inkaso
  • súhlas na vykonanie SEPA inkasa (mandát) udelí platiteľ priamo príjemcovi úhrady (nie banke), pričom môže inkaso nastaviť na určitú sumu alebo frekvenciu, prípadne oboje
  • výzvu na SEPA inkaso zašle banka prijímateľa (na základe daného mandátu) banke platiteľa
  • banka platiteľa obdrží výzvu na SEPA inkaso od banky príjemcu úhrady
  • suma SEPA inkasa je zúčtovaná z účtu platiteľa v deň splatnosti (v prípade dostatočných finančných prostriedkov), v prípade nedostatočného finančného krytia na účte platiteľa banka odmietne vykonať úhradu inkasa  V súvislosti so SEPA inkasom poskytujeme svojim klientom - platiteľom tri úrovne ochrany účtu:
  • zablokovaný - z účtu s týmto príznakom nie je prípustné inkasovať a každé došlé SEPA inkaso je automaticky odmietnuté. Je automaticky nastavený pri otváraní účtu.
  • otvorený - ktokoľvek môže inkasovať z účtu,
  • podmienečne chránený - z účtu si môže inkasovať len konkrétny príjemca SEPA inkasa, s ktorým platiteľ uzatvoril mandát a na ktorý dal banke súhlas.

  Pri zriaďovaní nového platobného účtu je bankou automaticky nastavovaná úroveň ochrany - zablokovaný.

  Reklamácia SEPA Inkasa

   • do 8 týždňov na základe žiadosti na pobočke alebo prostredníctvom Online Bankingu, ak ide o autorizovanú platobnú operáciu (t.j. platba bola zúčtovaná v súlade s nastavením ochrany účtu alebo zadefinovaného Mandátu)
   • do 13 mesiacov na základe žiadosti na pobočke, ak ide o neautorizovanú platobnú operáciu.

  Súhlasy na inkaso, ktoré platitelia zadefinovali vo svojej banke pred
  1. 2. 2014, ostávajú v platnosti aj po tomto termíne, teda budú platiť aj pre SEPA inkasá


  Zadávanie platobných príkazov po 1.2.2014

  Obchodné miesta banky
  Na pobočkách banky budú postupne po 7.1.2014 pre klientov dostupné nové formuláre pre SEPA platobný príkaz, Trvalý príkaz na úhradu, Platobný príkaz na cezhraničný prevod. Všetky príkazy majú v poli číslo účtu Platiteľa predvyplnený IBAN, v ktorom je potrebné doplniť kontrolnú číslicu (2-miestna, nedá sa odvodiť, vypočíta ju IBAN kalkulačka), následne je doplnený kód našej banky (3100) a doplnené sú nuly, tak aby zostalo voľných posledných desať miest na doplnenie čísla účtu ( existujúci tvar BBAN).  Elektronické bankovníctvo

  Sberbank Online banking - technická odstávka aplikácie 4.- 6.1.2014

  Zmeny nevyžadujú nastavenie alebo úpravy zo strany klienta. Počas technickej odstávky sa možné prihlásiť do aplikácie. Po prihlásení 6.1.2014 budú môcť klienti v rámci Tuzemského prevodného príkazu zrealizovať SEPA úhradu .

  Aplikácia umožní import xml súborov vo verzii pain.001.001.003 a od 1.2. 2014 bude možné stiahnuť xml výpis vo formáte camt.053.
  Zároveň bude možné zadať platbu aj po „starom“, t.j. zadať iba BBAN a systém automaticky dopočíta IBAN. To platí iba v prípade platieb v rámci SR. V prípade platieb EHP je potrebné zadať číslo účtu protistrany v tvare IBAN (IBAN zahraničných bánk nie je možné dopočítať). Klient bude mať naďalej možnosť zadať VS/KS/SS, systém mu z týchto dát automaticky vytvorí Referenciu platiteľa alebo klient si zadá priamo Referenciu platiteľa, v takom prípade nemôže zadať VS, KS, SS.
  Poplatok za službu zostáva nezmenený. Nový Sadzobník poplatok v súvislosti so SEPA je už prístupný na stránke www.sberbank.sk, účinný bude od 1.2.2014.

  Sberbank Business Online – Homebanking

  Klienti, ktorí využívajú službu Sberbank Business Online – Winplat ju môžu v nezmenenom formáte využívať naďalej. Výpisy formátov DTX, DBF, DLM, DFX poskytované touto aplikáciou budú rozšírene o nové SEPA polia (pridané na koniec)
   • IBAN platiteľa
   • IBAN príjemcu
   • BIC príjemcu
   • End 2 End information (referencia platiteľa)

  Sberbank Business Banking

  Nový Sberbank Business Banking pre firmy umožní klientom importovať príkazy v xml formáte pre SEPA SCT (pain.001.001.03), resp. pre SEPA SDD (pain.008.001.02) .
  Do nového Sberbank Business Banking-u pribudnú typy výpisov XML (camt.053) a PDF. Aplikáciu sme oproti pôvodnej rozšírili aj o možnosti definovania rôznych stupňov užívateľských oprávnení. Klienti v nej nájdu aj niekoľko ďalších funkcionalít, ktoré im umožnia komfortnejšie manažovať platobný styk. Nová aplikácia bude pre klientov dostupná od 1.2.2014. V prípade záujmu o aktualizáciu aplikácie nového Sberbank Business Banking-u prosím kontaktujte ebanking@sberbank.sk.

  Multicash
   Upgrade Multicash SEPA modul
   Stačí, poslať mail na adresu ebanking@sberbank.sk, že majú záujem o inštaláciu SEPA modulu a banka už dohodne s dodávateľom dátum inštalácie.
   Po nainštalovaní budú platby odchádzať do banky vo formátoch SEPA, za predpokladu, že platbu zadajú v SEPA formáte. SEPA modul bude dostupný od 1. 2. 2014 (nainštalovaný môže byť skôr). Klientovi zostane naďalej prístupná voľba SKI, SKA.

   Ak klient nepožiada o zmenu, bude do Multicash zadávať platby ako predtým
   Pokiaľ nebude mať klient v Multicashi nainštalovaný modul SEPA, môže zasielať platby aj v pôvodných formátoch SKI a SKA. V banke prebehne na takéto príkazy konverzia, ktorá nebude spoplatnená.

   Systémy elektronického bankovníctva pre SCT a SDD platobné príkazy

   SEPA
   SCT
   SEPA
   SDD
   (core/B2B)
   XML formát platobných príkazovXML formát výpisov
   MulticashÁnoÁnopain.001.001.003/pain.008.001.02n/a
   Online BankingÁnoÁnopain.001.001.003/pain.008.001.02camt.053
   SmartBankingÁnoNien/an/a
   Sberbank Business BankingÁnoÁnopain.001.001.003/pain.008.001.02 camt.053
    pdf XML_ISO20022_CTI  (pdf; 480,65 kB)
    pdf XML ISO20022 SDD  (pdf; 547,83 kB)
    pdf XML výpis v národnom štandarde  (pdf; 336,79 kB)

    Legislatíva

    Legislatívny základ SEPA definuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.260/2012 zo dňa 14.marca 2012, ktorým bol stanovený konečný termín prechodu na SEPA platobné nástroje. Projekt SEPA upravujú na európskej a národnej úrovni nasledovné právne akty:
     • Smernica Európskeho parlamentu a rady (EPaR) 2007/64/EC o platobných službách na vnútornom trhu - PSD (Payment Services Directive)
     • Zákon 492/2009 o platobných službách – transpozícia PSD na legislatívu SR
     • Nariadenie 924/2009 o o cezhraničných platbách v Spoločenstve (nahradilo nariadenie 2560/2001) – zjednotenie poplatkov pri zodpovedajúcich cezhraničných a tuzemských prevodoch

    Platobné schémy pre SEPA úhrady, SEPA inkasá a SEPA platobné karty vytvorila Európska platobná rada (European Payments Council).

    Užitočné linky


    Európska platobná rada
    Legislatívny základ
    Európska centrálna banka
    Národná banka
    Slovenská banková asociácia

    Otázky k SEPA smerujte prosím na náš mail: market@sberbank.sk