Sberbank Business Banking

Sberbank Business Banking je najnovšou súčasťou elektronických distribučných kanálov Sberbank Slovensko, a.s. Ide o službu elektronického bankovníctva homebankingového typu, primárne určenú vám - firemným klientom na bezpečnú elektronickú komunikáciu s bankou.

Aplikácia je svojím princípom kombináciou off-line a on-line bankingovej služby. Máte tak výhodu on-line aktualizovaných informácií z banky, pri súčasnej možnosti najbezpečnejšieho možného zasielania dát do banky, ktoré si pripravíte a podpíšete v off-line režime a až následne ich cielene zašlete už odsúhlasené do banky. Bezpečnosť je zvýraznená potrebou nainštalovania si aplikácie po potvrdení certifikátu Sberbank Business Banking na Vašom PC / serveri, či už vo forme lokálnej, alebo aj sieťovej verzie.

Máte tak z jedného miesta a v maximálne prehľadnej forme prístup naraz ku všetkým bankovým účtom všetkých vašich spoločností. Sberbank Business Banking sa vyznačuje možnosťou veľmi flexibilných možností nastavení, kde si viete sami vo svojej aplikácii zadefinovať:
- všetky osoby (používateľov) za klienta, možnosti ich prístupov k jednotlivým účtom klienta, ako aj účtom iných splnomocnených spoločností,
- riadiť si pre tieto osoby limity na autorizáciu transakcií, ako aj vyžadovaný počet autorizačných podpisov pre platby z každého účtu.

Možnosti využitia služby:

Informácie a Pasívne operácie Aktívne operácie
Prehľad všetkých účtov. Účty sú zoskupené pod jednotlivé firmy. Z prehľadu je možnosť rýchlej voľby na detaily účtu, alebo priame vykonanie niektorej z aktívnych operácií.Tuzemské platobné príkazy (pôvodné pred-Sepa formáty aj SEPA formáty, ich zadávanie ručne prostredníctvom aplikácie, alebo importom zo súboru, alebo zo šablóny pre platbu)
On-line aktuálne informácie: zostatky účtov, disponibilné stavy, výšky povolených prečerpaní účtov (kontokorenty), sumy blokácií.Zahraničné platobné príkazy (pôvodné pred-Sepa formáty aj SEPA formáty, zadávanie ručne prostredníctvom aplikácie, alebo importom zo súboru, alebo zo šablóny pre platbu)
Denné obraty a projektované obraty na účtoch.SEPA inkasné výzvy (zadávané ručne prostredníctvom aplikácie, alebo importom zo súboru, alebo zo šablóny inkasnej výzvy)
Výpisy z účtov, vrátane ich exportov do rôznych formátov.Zmeny a vymazávanie položiek už zadaných platobných príkazov, inkasných výziev a ich šablón
Avíza o kreditovaní / debetovaní účtov.
______________________________________________________
Kurzové lístky aktuálne aj historické.
______________________________________________________
Prijímanie aktuálnych oznámení z banky.
______________________________________________________
Zaslanie správ do banky – automaticky priamo na svojho aktuálneho poradcu klienta, alebo na IT podporu systémov elektronického bankovníctva.
Schvaľovanie platieb a dávok autorizačnými podpismi v aplikácii podľa zadefinovaných podpisových pravidiel (limity, počet podpisov)
_______________________________________________
Zasielanie schválených platieb na spracovanie do banky