Programy služieb


Corporate Active

 • vedenie bežného účtu v EUR
 • vedenie jedného bežného účtu v USD alebo v CZK s minimálnym zostatkom
 • výpis z bežného účtu v EUR 2x mesačne poštou do tuzemska
 • doplnenie disponentov do podpisového vzoru k bežnému účtu v EUR
 • zvýhodnené poplatky za zahraničné platby*
 • vydanie a vedenie dvoch medzinárodných platobných kariet Maestro pre majiteľa účtu počas doby ich platnosti
 • vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty MasterCard Standard PayPass™ (bez poistenia) počas doby jej platnosti
 • 50 % zľava z ročného poplatku za vydanie jednej medzinárodnej kreditnej karty MasterCard Business PayPass™ (bez poistenia)
 • 20-krát mesačne zúčtovanie platby kartou u obchodníka z bežného účtu v EUR k programu služieb
 • 10-krát mesačne zúčtovanie výberu z bežného účtu v EUR k programu služieb cez bankomaty Sberbank Slovensko, a.s.
 • poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma služby internet banking s certifikáciou platieb, SIM toolkit banking, SMS banking
 • poskytovanie služieb Call centra
 • zriadenie a poskytovanie služby Sberbank Business Banking
 • 3-krát mesačne zúčtovanie výberu v hotovosti z bežného účtu v EUR k programu služieb
 • každá zmena trvalého príkazu na úhradu z bežného účtu v EUR k programu služieb prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • 50-krát mesačne zúčtovanie došlej tuzemskej platby na bežný účet v EUR k programu služieb
 • 100-krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovanej na základe elektronického príkazu
 • 999-krát zúčtovanie elektronického príkazu na úhradu z bežného účtu v EUR k programu služieb v prospech iného účtu v EUR v rámci banky
 • realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu v deň predloženia prevodného príkazu príkazcom**
 • uzatvorenie Rámcovej zmluvy na uzatváranie obchodov s investičnými nástrojmi.

* a ** za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby.

pozn.: Banka od 1.10.2016 nové účty v cudzích menách neotvára.