Programy služieb


Business Element

  • vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom
  • výpis z bežného účtu v EUR 1x mesačne poštou do tuzemska
  • vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Maestro PayPass™ payWave pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti
  • poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma služby Sberbank Online s certifikáciou platieb
  • 2-krát mesačne zúčtovanie výberu v hotovosti z bežného účtu v EUR k programu služieb**
  • 3- krát mesačne zúčtovanie došlej tuzemskej platby
  • 15- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovanej na základe elektornického príkazu
  • 15- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovaného elektronickým príkazom v prospech iného účtu v EUR vedeného bankou
  • realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu v Sberbank Slovensko, resp. inej banky v SR v deň predloženia prevodného príkazu príkazcom*

* za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb Business a programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby
**vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť Pokladničné služby