Programy služieb


Business Active

 • vedenie bežného účtu v EUR s minimálnym zostatkom
 • vedenie bežného účtu v USD alebo v CZK s minimálnym zostatkom
 • výpis z bežného účtu v EUR 1x mesačne poštou do tuzemska
 • vydanie a vedenie jednej medzinárodnej platobnej karty Maestro PayPass™payWav pre majiteľa účtu počas doby jej platnosti
 • 50% zľava za vydanie a vedenie ďalšej medzinárodnej platobnej karty Maestro PayPass počas doby jej platnosti
 • poskytovanie služieb elektronického bankovníctva – aktívna forma služby Sberbank Online s certifikáciou platieb
 • poskytovanie služieb Call centra
 • 3-krát mesačne zúčtovanie výberu v hotovosti z bežného účtu v EUR k programu služieb**
 • 6- krát mesačne zúčtovanie došlej tuzemskej platby
 • 3- krát mesačne poplatok za zmenu trvalého príkazu na úhradu prostredníctvom elektronického bankovníctva
 • 30- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovanej na základe elektornického príkazu
 • 30- krát mesačne zúčtovanie tuzemskej platby z bežného účtu v EUR k programu služieb realizovaného elektronickým príkazom v prospech iného účtu v EUR vedeného bankou
 • realizácia tuzemského prevodu v EUR, to je odpísanie platby z účtu príkazcu a pripísanie platby v prospech účtu príjemcu v Sberbank Slovensko, resp. inej banky v SR v deň predloženia prevodného príkazu príkazcom*
* za podmienok bližšie špecifikovaných v Obchodných podmienkach programov služieb Business a programov služieb Corporate k bežným účtom pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby
**vklady a výbery nad 10 000 EUR sú spoplatňované v zmysle sadzobníka poplatkov časť Pokladničné služby

pozn.: Banka od 1.10.2016 nové účty v cudzích menách neotvára.