MIFID

Zmeny v investičných službách - MiFID

V súvislosti s prijatím smernice Európskej únie č. 2004/39/EC „Smernica o trhoch s finančnými nástrojmi (The Market in Financial Instruments Directive – MiFID) Národná rada SR prijala zákon č. 209/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľom týchto zákonných úprav je zvýšenie informačnej transparentnosti vo vzťahu ku klientom, zvýšenie prehľadnosti a profesionality pri poskytovaní investičných služieb a v konečnom dôsledku hlavne vyššia ochrana neprofesionálneho klienta pred finančnými stratami pri investovaní.

V nadväznosti na uvedený zákon si Vám dovoľujeme predstaviť súbor dokumentov, cieľom ktorých je poskytnúť Vám informácie o Sberbank Slovensko, a. s., ako poskytovateľovi investičných služieb, o stratégii vykonávania pokynov pri investovaní ako aj aktuálny cenník poplatkov za investičné služby. Tieto materiály obsahujú aj komplexnú informáciu o charaktere aj rizikách investičných služieb a konkrétneho druhu ponúkaného finančného nástroja, aby ste v budúcnosti mohli zodpovedne prijať investičné rozhodnutia.

Na stiahnutie


pdf Všeobecné informácie  (pdf; 905,47 kB)
pdf Kategorizácia klienta  (pdf; 963,94 kB)
pdf Stratégia vykonávania a postupovania pokynov Sberbank Slovensko  (pdf; 1,92 MB)
pdf Opis finančných nástrojov  (pdf; 1,49 MB)
pdf Sadzobník poplatkov  (pdf; 1,38 MB)


Podľa Zákona o cenných papieroch a investičných službách, § 73p ods. 6 je Obchodník s cennými papiermi povinný monitorovať účinnosť svojich opatrení na vykonávanie pokynov a stratégie vykonávania pokynov na účely identifikácie a nápravy nedostatkov. Najmä je povinný pravidelne, najmenej však raz ročne, vyhodnocovať účinnosť stratégie vykonávania pokynov a to, či miesta výkonu do nej zahrnuté umožňujú získať najlepší možný výsledok pre klienta a či je potrebné urobiť zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov. Obchodník s cennými papiermi je povinný oznamovať klientom všetky podstatné zmeny svojich opatrení na vykonávanie pokynov alebo stratégie vykonávania pokynu.