Pravidlá používania webových stránok a pravidlá používania súborov cookies

I.   Pravidlá používania webových stránok

Spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s. (ďalej len „Sberbank“) je vlastníkom a prevádzkovateľom webových stránok a to www.sberbank.sk, vrátane akejkoľvek ich časti a obsahu na nich uvedeného.

Vstupom a následným prehliadaním webových stránok Sberbank vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami ich používania a zaväzujete sa ich dodržiavať. V prípade, že s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepokračujte prosím v ďalšom prehliadaní týchto webových stránok.

Informácie uverejňované na webových stránkach spoločnosti Sberbank

Spoločnosť Sberbank sa snaží vyvinúť maximálne možné úsilie, aby zabezpečila, že všetky informácie uverejňované na týchto webových stránkach, sú v okamihu ich uverejnenia správne, presné a aktuálne.

Napriek uvedenému, spoločnosť Sberbank nezodpovedá a neručí za akékoľvek informácie, ktoré sú uverejňované na týchto webových stránkach, najmä nie za ich správnosť, presnosť, aktuálnosť ani za akékoľvek iné nedostatky na týchto webových stránkach.

Spoločnosť Sberbank nie je zodpovedná za akékoľvek škody (priame, nepriame alebo následné) straty, náklady alebo ušlý zisk, ktoré by používateľom mohli vzniknúť v súvislosti s používaním alebo nemožnosťou použitia týchto webových stránok, ich nesprávnym fungovaním, či už v dôsledku interných alebo externých zásahov.

Spoločnosť Sberbank nekontroluje webové stránky tretích strán, na ktoré je možné dostať sa prostredníctvom webových stránok spoločnosti Sberbank. Spoločnosť Sberbank preto nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s webovými stránkami takýchto tretích strán.

Ochrana webových stránok a ich obsahu

Webové stránky spoločnosti Sberbank a ich obsah sú chránené zákonom č. 185/2015 Z. z., Autorský zákon. Ich obsah tvoria najmä informácie súvisiace činnosťou, službami a produktmi spoločnosti Sberbank. Na akékoľvek použitie webových stránok spoločnosti Sberbank alebo akéhokoľvek ich obsahu je potrebný predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Sberbank.

Akýkoľvek neoprávnený zásah do obsahu týchto webových stránok, kopírovanie alebo napodobovanie webových stránok alebo jej obsahu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Sberbank je v rozpore s príslušnými právnymi predpismi.

Nerešpektovanie vyššie uvedených pravidiel používania webových stránok spoločnosti Sberbank môže mať za následok občianskoprávne, trestnoprávne alebo autorskoprávne postihy.

II.   Pravidlá používania súborov cookies

Na základe § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z., o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov si vás spoločnosť Sberbank týmto dovoľuje informovať o používaní súborov cookies a o možnosti zmeniť nastavenia vášho internetového prehliadača, pokiaľ vám aktuálne nastavenie používania súborov cookies nevyhovuje.

Súbory cookies

Súbory cookies sú malé textové súbory, zaslané a uložené vo vašom zariadení (počítač alebo iné zariadenie s prístupom na internet), ktoré používate pri prehliadaní webových stránok. Súbory cookies sú vytvorené na to, aby webová stránka, ktorú navštívite, identifikovala vaše zariadenie. Súbory cookies taktiež umožňujú efektívne používanie webových stránok, ich funkcií a nastavení.

Súbory cookies používané spoločnosťou Sberbank nepoškodzujú vaše zariadenie, ktoré používate pri prehliadaní webových stránok. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, nie sú osobnými údajmi dotknutých osôb.

Súhlas s používaním súborov cookies

Prehliadaním webových stránok spoločnosti Sberbank vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookies a to v súlade s nastavením vášho internetového prehliadača. Za vyjadrenie súhlasu s používaním súborov cookies sa považuje, ak navštívite webové stránky spoločnosti Sberbank, príslušný internetový prehliadač máte nastavený na akceptovanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení tohto internetového prehliadača a naďalej pokračujete v prehliadaní webových stránok spoločnosti Sberbank.

Prečo sú používané súbory cookies

Súbory cookies sú používané s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať služby spoločnosti Sberbank, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah.

Možnosti zmeny nastavenia súborov cookies

Internetové prehliadače sú obvykle prednastavené na automatické akceptovanie súborov cookies. Internetové prehliadače zároveň ponúkajú nástroje, prostredníctvom ktorých je možné zmeniť nastavenie súborov cookies vrátane ich možného odstránenia. Pre viac informácií ohľadne zmeny nastavení súborov cookies je potrebné navštíviť stránky príslušného internetového prehliadača.

Je na slobodnom rozhodnutí každého používateľa umožniť používanie súborov cookies. Zmena v nastavení súborov cookies však môže spôsobiť obmedzenie funkčnosti alebo zníženia užívateľského komfortu pri prehliadaní niektorých webových stránok.

III.   Záverečné ustanovenia

Možnosti zmeny

Spoločnosť Sberbank si vyhradzuje právo uskutočniť akékoľvek zmeny obsahu na webových stránkach vrátane úplného alebo čiastočného zrušenia obsahu webových stránok alebo týchto pravidiel používania webových stránok a pravidiel používania súborov cookies, a to v prípade, že si to vyžaduje zmena interného alebo externého legislatívneho prostredia. Zmeny budú bezodkladne oznámené na webových stránkach spoločnosti Sberbank. Prehliadaním webových stránok spoločnosti Sberbank aj po uverejnení akutalizovaného znenia pravidiel používania webových stránok a pravidiel používania súborov cookies vyjadrujete súhlas s príslušnými zmenami a zaväzujete sa ich dodržiavať.

Platnost a účinnost

Tieto pravidlá používania webových stránok a pravidiel používania súborov cookies sú platné a účinné dňom ich uverejnenia na webových stránkach spoločnosti Sberbank. Zmeny sú platné a účinné dňom uverejnenia akutalizovaného znenia pravidiel na webových stránkach spoločnosti Sberbank.

Sberbank Slovensko, a.s.