Ochrana osobných údajov

(Informácie podľa § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

1.SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 158/B (ďalej ako „banka“) spracúva vo svojich informačných systémoch osobné údaje svojich klientov a iných osôb ako prevádzkovateľ v súlade s platnými právnymi predpismi.

V prípadoch, kedy sa osobné údaje nespracúvajú na základe právneho predpisu, spracúva banka osobné údaje klientov a iných osôb na základe ich súhlasu. Banka pritom postupuje obozretne tak, aby chránila záujmy klientov a iných osôb. Poskytnutie osobných údajov banke pre iné než právnymi predpismi požadované účely je vždy dobrovoľné a je výlučne na slobodnom rozhodnutí klienta a inej osoby, či banke súhlas poskytne alebo nie. Súhlas so spracúvaním osobných údajov sa poskytuje na čas trvania zmluvného vzťahu klienta s bankou alebo na iný čas dohodnutý medzi bankou a klientom alebo inou osobou. Klient a iná osoba má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomným oznámením zaslaným na adresu sídla banky.

2.ÚČEL SPRACÚVANIA

Banka je povinná spracúvať osobné údaje klienta a inej osoby, ak tak ustanovujú právne predpisy. Na takéto spracúvanie nie je potrebný súhlas. Pokiaľ klient takéto osobné údaje banke neposkytne, banka je povinná odmietnuť uzatvoriť s klientom obchod.

Banka je oprávnená spracúvať osobné údaje klienta a inej osoby aj na základe ich súhlasu. Takéto spracúvanie sa uskutočňuje na účely uvedené v bodoch 3 a 6 a taktiež na účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie a pre výberové konanie.

3.MARKETING

Banka môže spracúvať osobné údaje v rozsahu - meno, priezvisko, adresa bydliska, telefónne číslo, emailová adresa klienta na účely priameho marketingu produktov a služieb banky a tretích strán, s ktorými banka spolupracuje pri poskytovaní svojich služieb, ak jej klient udelí súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely priameho marketingu.

Banka môže spracúvať osobné údaje v rozsahu – titul, meno, priezvisko, adresa bydliska a telefónne číslo na účely priameho marketingu produktov a služieb banky a tretích strán, s ktorými banka spolupracuje pri poskytovaní svojich služieb, ak tieto osobné údaje získala z verejne dostupného zdroja, ktorý ich zverejnil zákonným spôsobom.

4.ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Rozsah, prípadne zoznam spracúvaných osobných údajov je určený právnymi predpismi, alebo je uvedený v súhlase so spracúvaním osobných údajov. Banka spracúva osobné údaje v takom rozsahu, aký je nevyhnutný na splnenie účelu ich spracúvania. Banka získava osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním z dokladov totožnosti klienta a inej osoby a vyhotovovaním ich kópií, prípadne iným spôsobom.

5.SPROSTREDKOVATELIA

Banka poverila spracúvaním osobných údajov nasledovných sprostredkovateľov:


  Identifikačné údaje
  Účel poskytnutia/sprístupnenia osobných údajov
A.S. Partner, s.r.o., Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 31 670 041technické zabezpečenie priebeh valných zhromaždení
Deloitte Audit s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 343 414vykonávanie auditu v súlade s platnou legislatívou
First Data Slovakia, s.r.o., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 31 372 074vysporiadanie zúčtovania operácií vykonávaných platobnou kartou, správa kartového portfólia
Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951plnenie zákonného oprávnenia, zaistenie bezpečnosti priestorov a majetku banky a ochrana klientov a zamestnancov banky

zlúčenie Sberbank Slovensko, a.s. a Prima banka Slovensko, a.s. v súvislosti s evidenciou akcionárov a vedením štatutárnej agendy

Slovak Telekom, a.s.., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35 763 469 poskytovanie služieb SMS notifikácie
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s., 913 08 Nová Bošáca 78, IČO: 31 425 836 preverovanie majetkových pomerov klientov

Banka si vyhradzuje právo poveriť spracúvaním osobných údajov klientov a iných osôb aj iné subjekty. Poverenie ďalších sprostredkovateľov oznámi banka prostredníctvom svojho webového sídla.

6.TRETIE STRANY/PRÍJEMCOVIA

Zoznam subjektov, ktorým môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené osobné údaje klientov a iných osôb:

Identifikačné údajeÚčel poskytnutia/sprístupnenia osobných údajov
Commerzbank AG, 60261 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republikavykonávanie platobného styku
Cromwell a.s., Lamačská 22, 841 03 Bratislava, IČO: 31 353 746printingové činnosti v oblasti tlače, hromadnej korešpondencie, prípravy zásielok (obálkovania), ich evidencie a odovzdania do distribúcie a ich distribúcia
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Nemecká spolková republikavykonávanie platobného styku
Deutsche Bank Trust Company Americas, 60 Wall Street, New York, NY 10005 – 2858, Spojené štáty americkévykonávanie platobného styku
Dokument Logistik, s.r.o., Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, IČO: 36 771 881evidencia registratúrnych záznamov a archivácia dokumentov
DRAŽOBNÍK, s.r.o., Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, IČO: 36 764 281výkon záložného práva pri neplnení pohľadávok banky
ING BANK N.V., Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha, Česká republikavykonávanie platobného styku
ING Bank Slaski S.A., ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice, Poľskovykonávanie platobného styku
ING Belgium SA/NV, Avenue Marnix 24, B-1000 Brussels, Belgickovykonávanie platobného styku
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republikavykonávanie platobného styku
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava, IČO: 31 595 545poistenie majetku a činnosti banky
OZO – RECYCLING, s.r.o., Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš, IČO: 36 399 795likvidácia dokumentov formou skartácie
National Westminster Bank plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR, London, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írskavykonávanie platobného styku
Non – Banking Credit Bureau, ZZPO, Cintorínska 21, 811 08 Bratislava, IČO: 42 053 404vedenie registra NRKI
Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618výkon záložného práva pri neplnení pohľadávok banky
Sberbank CZ, a.s., U Trezorky 921 /2, 158 00 Praha 5, Česká republikavykonávanie platobného styku
Sberbank Magyarország Zrt, Rákóczi út. 7, 1088 Budapest, Maďarská republikavykonávanie platobného styku
Sberbank of Russia, 19 Vavilova St., 117997 Moscow, Ruská federáciavykonávanie platobného styku
Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o., Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava, IČO: 35 869 810vkladanie údajov do registra SRBI, NRKI
Slovenská banková asociácia – Kancelária bankového ombudsmana, Rajská 15/A, 811 08 Bratislava poskytnutie vyjadrenia k podnetu klienta
Sociálna poisťovňa, Ul. 29. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, IČO: 30 807 484overovanie údajov na účely vykonávania obchodov s klientmi
Volksbank Wien AG, Kolingasse 14 – 16, 1090 Wien, Rakúska republikavykonávanie platobného styku

Osobné údaje klienta a inej osoby môžu byť taktiež sprístupnené spoločnostiam zabezpečujúcim servis a podporu IT aplikácií, servis PTV, servis a podporu systémov pre call centrum.

Osobné údaje klienta môžu byť ďalej v súvislosti s plnením zmluvy medzi bankou a klientom poskytnuté spoločnosti S.W.I.F.T. SCRL ("SWIFT") Avenue Adčle 1, B-1310 La Hulpe, Belgicko na účely realizácie platobného styku.

Spoločnosť SWIFT je celosvetová organizácia vykonávajúca cezhraničný platobný styk. Spoločnosť SWIFT prevádzkuje celosvetovú sieť, prostredníctvom ktorej dochádza k elektronickej výmene správ o finančných transakciách medzi bankami a ďalšími finančnými inštitúciami. V súvislosti s vykonávaním zahraničného platobného styku sú údaje klientov obsiahnuté v platobnom príkaze (titul, meno, priezvisko, adresa, číslo účtu, suma, účel platby) poskytované bankou spoločnosti SWIFT a následne sú tieto údaje spoločnosťou SWIFT poskytované finančnej inštitúcii príjemcu platby. Z dôvodu ochrany systému a spracúvaných údajov sú prenášané údaje spoločnosťou SWIFT dočasne ukladané v dvoch operačných strediskách tejto spoločnosti umiestnených v Európe a v USA. Túto informáciu banka zverejňuje z dôvodu potreby informovať svojich klientov v súlade s odporúčaním Úradu na ochranu osobných údajov SR ako reakciu na možnosť prístupu vládnych orgánov USA k údajom uloženým v operačnom stredisku spoločnosti SWIFT v USA v súvislosti s bojom proti medzinárodnému zločinu a terorizmu.

7.PODMIENKY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osoby, ktoré získavajú v mene banky osobné údaje od klienta a inej osoby, odvodzujú svoje oprávnenie spracúvať osobné údaje predovšetkým z pracovnoprávnych predpisov alebo zmluvy uzatvorenej medzi bankou a jej sprostredkovateľmi.

Na žiadosť klienta môže na účely realizácie platobného styku dochádzať k uskutočňovaniu cezhraničného prenosu osobných údajov do tretích krajín v závislosti od banky príjemcu platby, a to aj v prípadoch, keď tretia krajina nezaručuje primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

8.PRÁVA KLIENTA A INEJ OSOBY AKO DOTKNUTEJ OSOBY

Klient a iná osoba má na základe písomnej žiadosti právo vyžadovať od banky:

  a) potvrdenie, či sú, alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
  b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme banky,
  c) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého banka získala jeho osobné údaje na spracúvanie,
  e) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
  f) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania,
  g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
  h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu na ich spracúvanie pred uplynutím času platnosti takéhoto súhlasu.

Klient a iná osoba má na základe písomnej žiadosti adresovanej banke právo namietať:
  a) spracúvanie jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
  b) využívanie jeho osobných údajov – titul, meno, priezvisko, adresa – na účely priameho marketingu v poštovom styku.

Klient a iná osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej banke alebo osobne kedykoľvek namietať spracúvanie jeho osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ide o nasledovné prípady spracúvania osobných údajov:
  a) spracúvanie osobných údajov, ktoré už boli zverejnené v súlade so zákonom a banka ich náležite označila ako zverejnené,
  b) spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov banky alebo tretej strany.

Klient a iná osoba má právo na základe písomnej žiadosti adresovanej banke alebo osobne kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu banky, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. V takomto prípade má klient a iná osoba práva žiadať banku o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania.

V prípade, že má klient a iná osoba podozrenie, že jej údaje sa neoprávnene spracúvajú, má právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
  Na koho sa môže klient a iná osoba obrátiť s vyššie uvedenými žiadosťami, otázkami, prípadne uplatniť námietky voči spracúvaniu jeho osobných údajov?

  So žiadosťami, otázkami a prípadnými námietkami voči spracúvaniu jeho osobných údajov sa môže klient a iná osoba obrátiť na ktorúkoľvek pobočku banky alebo priamo na adresu sídla - Sberbank Slovensko, a.s., so sídlom Vysoká 9, 810 00 Bratislava, prípadne na info@sberbank.sk.

pdf Informácia o spracúvaní osobných údajov v spoločnom registri bankových informacií  (pdf; 56,2 kB)
pdf Informácia o spolupráci pri výmene informácií spracúvaných v spoločnom registri bankových informácií a v nebankovom registri klientskych informácií  (pdf; 56,12 kB)