Základné práva akcionára


Práva akcionára vyplývajú z ustanovení Obchodného zákonníka a zo stanov spoločnosti.

Spoločnosť emitovala kmeňové akcie, s ktorými sú spojené základné práva akcionára a s ktorými nie sú spojené žiadne osobitné práva.

Miera práv akcionára závisí od menovitej hodnoty akcií spoločnosti, ktoré vlastní. Akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov. Spoločnosť musí zaobchádzať za rovnakých podmienok so všetkými akcionármi rovnako.

Práva akcionára voči spoločnosti môže uplatňovať iba osoba, ktorá je oprávnená vykonávať tieto práva k rozhodujúcemu dňu určenému na základe zákona alebo v stanovách.

Zoznam akcionárov

Práva spojené s akciou spoločnosti môže voči spoločnosti vykonávať len osoba, ktorá je k rozhodujúcemu dňu zapísaná v zozname akcionárov. Zoznam akcionárov spoločnosti nahrádza evidencia vedená Centrálnym depozitárom cenných papierov Slovenskej republiky, a. s. Zoznam akcionárov nie je verejný. Výpis zo zoznamu akcionárov môže akcionár získať u Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky, a.s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, internetová stránka www.cdcp.sk.

Pred zasadnutím valného zhromaždenia a v súvislosti s vyplácaním dividend obstará zoznam akcionárov spoločnosť na vlastné náklady.

Zmena údajov akcionára a prevod/prechod vlastníctva k akciám

U Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky, a.s. alebo u člena Centrálneho depozitára cenných papierov, a.s., (podľa toho, kde má akcionár vedený majetkový účet cenných papierov) môže akcionár vykonať aj zmenu svojich údajov alebo prevod/prechod vlastníctva k akcii .

Od zmeny adresy trvalého pobytu akcionára - fyzickej osoby /adresy sídla akcionára - právnickej osoby, ktoré sú povinným údajom pri akciách na meno, je potrebné odlíšiť tzv. adresu na doručovanie, ak sa akcionár na adrese svojho trvalého pobytu/sídla nezdržiava a chce, aby mu spoločnosť doručovala písomnosti na inú adresu. Adresu na doručovanie písomností akcionár oznamuje priamo spoločnosti.

  Právo na výplatu dividendy

  Akcionár má právo na podiel zo zisku spoločnosti (dividendu), ktorý valné zhromaždenie podľa výsledku hospodárenia určilo na rozdelenie. Valné zhromaždenie môže rozhodnúť o tom, že zisk spoločnosti za dané účtovné obdobie sa nebude rozdeľovať. Právo na dividendu môže byť predmetom samostatného prevodu práva odo dňa rozhodnutia valného zhromaždenia o rozdelení zisku akcionárom.

  Rozhodujúci deň na určenie osoby oprávnenej uplatniť právo na dividendu určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku spoločnosti. Ak by valné zhromaždenie rozhodujúci deň neurčilo, je rozhodujúcim dňom deň uplatnenia práva na dividendu akcionárom. Pravidlá určenia rozhodujúceho dňa sú ustanovené v § 178 ods. 5 Obchodného zákonníka a v stanovách spoločnosti.
  Spôsob a miesto výplaty dividendy určí valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o rozdelení zisku.

  Právo akcionára na informácie

  Akcionár má právo nahliadnuť v sídle spoločnosti do listín, ktoré sa ukladajú do zbierky listín podľa zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov a vyžiadať si kópie týchto listín alebo ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na jeho náklady a nebezpečenstvo. Takáto žiadosť však bude akceptovaná iba vtedy, keď podpis akcionára na žiadosti bude úradne overený.

  Poučenie o práve účasti akcionára na riadení spoločnosti

  Akcionári sa zúčastňujú na riadení spoločnosti prostredníctvom valného zhromaždenia. Kontrolné oprávnenia akcionár uplatňuje prostredníctvom dozornej rady, ktorá valnému zhromaždeniu predkladá správu o výsledkoch svojej kontrolnej činnosti.

  Akcionár má právo :

  1. zúčastniť sa na valnom zhromaždení,
  2. hlasovať na ňom,
  3. požadovať na ňom informácie a vysvetlenie týkajúce sa záležitostí spoločnosti alebo záležitostí osôb ovládaných spoločnosťou, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia,
  4. uplatňovať na ňom návrhy.

  1. Právo účasti na valnom zhromaždení

  Rozhodujúcim dňom na uplatnenie práva účasti akcionára na valnom zhromaždení je podľa § 180 ods. 2 Obchodného zákonníka pri súkromných akciových spoločnostiach je deň konania valného zhromaždenia alebo deň, ktorý mu predchádza, najviac však päť dní pred dňom konania valného zhromaždenia.

  Akcionár vykonáva svoje práva na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na základe písomného splnomocnenia. Podpis splnomocniteľa musí byť na splnomocnení úradne overený. Ak je podpis splnomocniteľa na splnomocnení overený v zahraničí, dokument musí obsahovať vyššie overenie (tzv. superlegalizácia), pokiaľ nie je podľa Haagskeho dohovoru o zrušení požiadavky vyššieho overenia zahraničných listín z 5. 10. 1961 postačujúca doložka Apostille.

  Splnomocnenie je platné len na jedno valné zhromaždenie a na prípadné pokračovanie zasadnutia valného zhromaždenia, pre ktoré bolo vystavené, ak bolo prerušené. Ak akcionár udelí splnomocnenie na výkon hlasovacích práv spojených s tými istými akciami na jednom valnom zhromaždení viacerým zástupcom (splnomocnencom), spoločnosť umožní hlasovanie tomu zástupcovi, ktorý sa na valnom zhromaždení zapísal do listiny prítomných skôr.

  2. Právo akcionára hlasovať na valnom zhromaždení

  Akcionári, ktorí majú kmeňové akcie, sú oprávnení na valnom zhromaždení hlasovať. Na každú kmeňovú akciu s menovitou hodnotou 186 eur pripadá jeden hlas a na každú kmeňovú akciu s menovitou hodnotou 166 eur pripadá jeden.

  3. Právo akcionára na informácie a vysvetlenia na valnom zhromaždení

  Akcionár má právo na valnom zhromaždení požiadať predstavenstvo o poskytnutie úplných a pravdivých informácií a vysvetlení, ktoré súvisia s predmetom rokovania valného zhromaždenia. Ak predstavenstvo nie je schopné poskytnúť akcionárovi na valnom zhromaždení úplnú informáciu alebo ak o to akcionár na valnom zhromaždení požiada, je predstavenstvo povinné ich poskytnúť akcionárovi písomne najneskôr do 15 dní od konania valného zhromaždenia. Písomnú informáciu zasiela predstavenstvo akcionárovi na adresu ním uvedenú, inak ju poskytne v mieste sídla spoločnosti. Predstavenstvo môže vo svojej odpovedi akcionára odkázať na internetovú stránku spoločnosti, na rubriku Najčastejšie otázky a odpovede.

  Predstavenstvo môže odmietnuť poskytnutie informácie, ak by sa tým porušil zákon alebo ak by poskytnutie informácie mohlo byť na ujmu spoločnosti alebo ňou ovládanej spoločnosti. To sa netýka informácie o majetkových pomeroch spoločnosti. Predstavenstvo prijíma rozhodnutie o neposkytnutí informácie počas rokovania valného zhromaždenia.

  Po rozhodnutí predstavenstva o odmietnutí poskytnutia informácie môže akcionár požiadať dozornú radu o rozhodnutie o povinnosti predstavenstva informáciu poskytnúť. Na žiadosť dozornej rady môže predseda valného zhromaždenia z tohto dôvodu na čas nevyhnutný na prijatie rozhodnutia dozornej rady zasadnutie valného zhromaždenia prerušiť. Ak dozorná rada rozhodne, že nesúhlasí s poskytnutím informácie, rozhodne súd na základe návrhu akcionára o tom, či je spoločnosť povinná požadovanú informáciu poskytnúť. Ak akcionár nepožiadal dozornú radu o rozhodnutie alebo dozorná rada rozhodne o tom, že s poskytnutím informácie nesúhlasí, nemožno z dôvodu neposkytnutia informácie vyhlásiť uznesenie valného zhromaždenia za neplatné v súvislosti s predmetom, ktorého sa požadovaná informácia týkala.

  Akcionár musí uplatniť právo na rozhodnutie dozornej rady alebo súdu o tom, že predstavenstvo je povinné informáciu poskytnúť, v lehote jedného mesiaca od konania valného zhromaždenia, na ktorom predstavenstvo alebo dozornú radu požiadal o poskytnutie informácie, inak jeho právo zanikne (§ 180 ods. 4 až 6 Obchodného zákonníka).

  Akcionár môže na valnom zhromaždení v súvislosti s prerokúvaním správy o činnosti dozornej rady požadovať od dozornej rady vysvetlenia a môže podávať návrhy rozhodnutí (uznesení) k tomuto bodu programu valného zhromaždenia.

  4. Právo akcionára uplatňovať návrhy

  Zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia

  Akcionár alebo akcionári, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania a ktorí preukážu, že boli majiteľmi akcií najmenej tri mesiace pred uplynutím lehoty na zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia predstavenstvom, môžu písomne požiadať predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia. Žiadosť o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia musí obsahovať návrh programu mimoriadneho valného zhromaždenia a musí byť odôvodnená. Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie s navrhnutým programom tak, aby sa konalo najneskôr do 40 dní odo dňa doručenia žiadosti o jeho zvolanie. Doplnenie programu je možné len so súhlasom akcionára/akcionárov, ktorí zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia navrhli.

  Ak by predstavenstvo mimoriadne valné zhromaždenie nezvolalo, na návrh akcionára/akcionárov rozhodne súd, ktorý môže poveriť akcionára/akcionárov zvolať mimoriadne valné zhromaždenie a určiť predsedu valného zhromaždenia.

  Doplnenie programu valného zhromaždenia

  Na žiadosť akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania, predstavenstvo zaradí nimi určenú záležitosť do programu valného zhromaždenia. Žiadosť o doplnenie programu musí byť odôvodnená alebo k nej musí byť pripojený návrh uznesenia valného zhromaždenia, inak sa valné zhromaždenie nemusí takou žiadosťou zaoberať.

  Ak bola oprávneným akcionárom/akcionármi žiadosť o doplnenie programu doručená spoločnosti po zaslaní pozvánky na valné zhromaždenie, najneskôr však 20 dní pred konaním valného zhromaždenia, predstavenstvo zašle oznámenie doplnenia programu akcionárom najmenej 10 dní pred konaním valného zhromaždenia. Ak žiadosť o doplnenie programu bola doručená spoločnosti neskôr ako 20 dní pred konaním valného zhromaždenia alebo ak oznámenie doplnenia programu valného zhromaždenia podľa predchádzajúcej vety nie je možné, možno zaradiť určenú záležitosť na program rokovania valného zhromaždenia len za účasti a so súhlasom všetkých akcionárov.

  Právo akcionára podieľať sa na tvorbe rozhodnutí valného zhromaždenia

  Akcionár má právo na valnom zhromaždení podávať návrhy rozhodnutí k jednotlivým bodom programu.

  Akcionár, ktorý sa zúčastnil valného zhromaždenia, môže podať na súd návrh na určenie neplatnosti uznesenia valného zhromaždenia pri dodržaní podmienok ustanovených v § 183 Obchodného zákonníka. Tohto práva sa akcionár môže domáhať, len ak na valnom zhromaždení podal protest proti rozhodnutiu valného zhromaždenia a požiadal o jeho zapísanie do zápisnice o valnom zhromaždení.

  Ďalšie práva akcionára alebo akcionárov, ktorí majú akcie, ktorých menovitá hodnota dosahuje najmenej 5 % základného imania sú upravené v ustanovení § 182 Obchodného zákonníka.

  Poznámka :
  Toto poučenie o právach akcionára neobsahuje úplný a presný výpočet všetkých práv akcionára, ktoré mu prislúchajú podľa zákona alebo stanov spoločnosti a má len informatívny charakter.