Informácie o spoločnosti

Základná charakteristika spoločnosti

Sberbank Slovensko, a.s.
IČO: 17 321 123
Sídlo: Vysoká 9, Bratislava
Adresa na doručovanie: Vysoká 9, P.O.BOX 81, 810 00 Bratislava 1
Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 158/B

Sberbank Slovensko, a. s., bola založená dňa 26. 8. 1991. Na základe rozhodnutia akcionárov o skončení obchodovania s akciami spoločnosti na Burze cenných papierov na 18. riadnom valnom zhromaždení, v súlade s oznámením Burzy cenných papierov v Bratislave BSPB-0737/2010 zo dňa 22. 6. 2010 bola spoločnosť transformovaná na súkromnú akciovú spoločnosť. S účinnosťou od 15. 2. 2013 sa spoločnosť v súlade s rozhodnutím akcionárov o zmene stanov spoločnosti na 10. mimoriadnom valnom zhromaždení premenovala z pôvodného obchodného mena VOLKSBANK Slovensko, a.s., na Sberbank Slovensko, a.s.

Orgány Sberbank Slovensko, a.s.

V mene spoločnosti koná jej štatutárny orgán, ktorým je predstavenstvo spoločnosti. Ostatní pracovníci spoločnosti sú oprávnení konať v mene spoločnosti, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch spoločnosti, alebo sú na konanie v mene spoločnosti písomne poverení, alebo splnomocnení, alebo pokiaľ je to vzhľadom na ich funkcie alebo pracovné zaradenie obvyklé.

Členmi predstavenstva sú:
 • Jan Rollo - predseda predstavenstva, generálny riaditeľ
 • Henrieta Gahérová - členka predstavenstva
 • Renáta Andries - členka predstavenstva


Najvyšším kontrolným orgánom spoločnosti je dozorná rada. Dozorná rada volí a odvoláva členov predstavenstva a určuje, ktorý z členov predstavenstva je predsedom predstavenstva. Dozorná rada riadi útvar vnútornej kontroly a vnútorného auditu. Dve tretiny členov dozornej rady volí valné zhromaždenie, jednu tretinu volia zamestnanci spoločnosti.

Členmi dozornej rady sú:

 • Marián Slivovič - predseda
 • Martin Molnár
 • Marta Ivanová
 • Iain Child

Základné imanie Sberbank Slovensko, a.s. a akcie

Základné imanie Sberbank Slovensko, a.s. má hodnotu 65 743 198 eur a je rozdelené na:

a) 36 248 982 eur, čo predstavuje 194 887 kmeňových akcií v menovitej hodnote po 186 eur,
b) 29 494 216 eur, čo predstavuje 177 676 kmeňových akcií v menovitej hodnote po 166 eur.

Akcie spoločnosti sú cenné papiere vydané vo forme akcií na meno, v zaknihovanej podobe.Evidenciu akcií spoločnosti vedie Centrálny depozitár cenných papierov Slovenskej republiky, a.s.

Okrem toho, že akcia vyjadruje časť základného imania spoločnosti, predstavuje aj práva akcionára ako spoločníka
podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.


Predmet činnosti Sberbank Slovensko, a.s.

a) prijímanie vkladov;
.

b) poskytovanie úverov;

.

c) poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie;

.

d) poskytovanie investičných služieb, investičných činností a vedľajších služieb v súlade s ustanovením § 79a ods. 1 a v spojení s ustanovením § 6 ods. 1 a 2 zák. č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v tomto rozsahu:

      .

      1. prijatie a postúpenie pokynu klienta týkajúceho sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov vo vzťahu k finančným nástrojom:

          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, finančných indexov alebo finančných mier, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
          .
      2. vykonanie pokynu klienta na jeho účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
          .
      3. obchodovanie na vlastný účet vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
          .
      4. riadenie portfólia vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
          .
      5. investičné poradenstvo vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          d) opcie, futures, swapy, forwardy a iné deriváty týkajúce sa mien a úrokových mier alebo výnosov, ktoré môžu byť vyrovnané doručením alebo v hotovosti,
          .
      6. upisovanie a umiestňovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          .
      7. umiestňovanie finančných nástrojov bez pevného záväzku vo vzťahu k finančným nástrojom
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          .
      8. úschova a správa finančných nástrojov na účet klienta, vrátane držiteľskej správy a súvisiace služby, najmä správy peňažných prostriedkov a finančných zábezpek, vo vzťahu k finančným nástrojom:
          a) prevoditeľné cenné papiere,
          b) nástroje peňažného trhu,
          c) podielové listy alebo cenné papiere vydané zahraničnými subjektmi kolektívneho investovania,
          .
      9. poskytovanie úverov a pôžičiek investorovi na umožnenie vykonania obchodu s jedným alebo viacerými finančnými nástrojmi, ak je poskytovateľ úveru alebo pôžičky zapojený do tohto obchodu,


      10. poskytovanie poradenstva v oblasti štruktúry kapitálu a stratégie podnikania a poskytovanie poradenstva a služieb týkajúcich sa zlúčenia, splynutia, premeny alebo rozdelenia spoločnosti alebo kúpy podniku,


      11. vykonávanie obchodov s devízovými hodnotami, ak sú tie spojené s poskytovaním investičných služieb,


      12. vykonávanie investičného prieskumu a finančnej analýzy alebo inej formy všeobecného odporúčania týkajúceho sa obchodov s týmito finančnými nástrojmi,


      13. služby spojené s upisovaním finančných nástrojov,

e) investovanie do cenných papierov na vlastný účet;
.

f) obchodovanie na vlastný účet


      1. s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti;

      2. s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene;

      3. s mincami z drahých kovov, pamätnými bankovkami a pamätnými mincami, hárkami bankoviek a súbormi obehových mincí;


g) správu pohľadávok klienta na jeho účet vrátane súvisiaceho poradenstva;
.

h) finančný lízing;

.

i) poskytovanie záruk, otváranie a potvrdzovanie akreditívov;

.

j) poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania;

.

k) vydávanie cenných papierov, účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb;

.

l) finančné sprostredkovanie;

.

m) uloženie vecí;

.

n) prenájom bezpečnostných schránok;

.

o) poskytovanie bankových informácií;

.

p) osobitné hypotekárne obchody podľa ustanovenia § 67 ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;

.

q) funkcia depozitára;

.

r) spracúvanie bankoviek, mincí, pamätných bankoviek a pamätných mincí,

.

s) vydávanie a správa elektronických peňazí

t) podriadený finančný agent v sektore poistenia a zaistenia

u) viazaný finančný agent v sektore prijímania vkladov a poskytovania úverov