Finančné sprostredkovanie

Informácie o finančnom sprostredkovateľovi

Sberbank Slovensko, a.s., Vysoká 9, 810 00 Bratislava, IČO: 17 321 123, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd.: Sa, vložka č.: 158/B, v súlade s § 2 a nasl zák. č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o finančnom sprostredkovaní) a na základe povolenia Národnej banky Slovenska pôsobí ako finančný sprostredkovateľ a je zapísaná v Registri finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov Národnej banky Slovenska, Podregistri poistenia alebo zaistenia ako samostatný finančný agent a Podregistri doplnkového dôchodkového sporenia ako viazaný finančný agent pod registračným číslom 124672.


Sberbank Slovensko, a.s. ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie aj prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov.


pdf Zoznam finančných sprostredkovateľov  (pdf; 213,85 kB)


Sberbank Slovensko, a.s., ako samostatný finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy s finančnými inštitúciami (poisťovňami) v sektore poistenia alebo zaistenia:

    • ERGO Poisťovňa, a.s., Prievozská 4C, 821 08 Bratislava, IČO: 35 779 012
    • Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava, IČO: 36 534 978
    • MetLife Amslico poisťovňa, a.s., Pribinova 10, 811 09 Bratislava, IČO: 31 402 071
    • ING Tatry – Sympatia, d.d.s., a.s., Trnavská cesta 50/B, 821 02 Bratislava, IČO: 35 976 853

Sberbank Slovensko, a.s., vrátane jeho ovládajúcej osoby vyhlasuje, že nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní finančnej inštitúcie, pre ktorú vykonáva finančné sprostredkovanie a žiadna z uvedených finančných inštitúcií nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní Sberbank Slovensko, a.s.


Sberbank Slovensko, a.s. ako finančný agent dodržiava Všeobecné pravidlá ustanovené v § 28 zákona o finančnom sprostredkovaní, a vykonáva finančné sprostredkovanie v súlade so zásadami poctivého obchodného styku s odbornou starostlivosťou a v záujme práv a oprávnených záujmov klienta; a zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania, a nesmú ich zneužiť vo svoj prospech ani v prospech inej osoby, a to aj po skončení vykonávania finančného sprostredkovania. Porušením povinnosti mlčanlivosti nie je plnenie povinností podľa osobitného predpisu (zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov).


Ako finančný agent môže Sberbank Slovensko, a.s. v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania prijímať od klienta len také peňažné plnenie alebo také nepeňažné plnenie, o ktorého existencii, podmienkach prijatia a výške bol klient pred vykonávaním finančného sprostredkovania informovaný. Pred vykonávaním finančného sprostredkovania musí byť klient jednoznačne, vyčerpávajúcim, presným a zrozumiteľným spôsobom informovaný o existencii akéhokoľvek peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré prijíma finančný agent za finančné sprostredkovanie od inej osoby, ako je klient.


Ďalšie informácie o Sberbank Slovensko, a.s. ako finančnom sprostredkovateľovi si môžete overiť v registri Národnej banky Slovenska na webovej stránke www.nbs.sk, časť: Dohľad nad finančným trhom.