Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Sberbank Slovensko je signatárom Etického kódexu bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa

Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa
Slovenská banková asociácia vypracovala Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktorý Zhromaždenie členov SBA schválilo na svojom zasadnutí 27. júna 2007. Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa, ktoré predstavujú záväzok zúčastnených bánk poskytovať finančné služby klientom na vysokej úrovni, dodržiavajúc zásady slušnosti a transparentnosti podnikania.
Etický kódex okrem iného zavádza aj inštitút Bankového ombudsmana, ktorý rieši prípadne spory, vzniknuté z nedodržania jednotlivých ustanovení dokumentu, v prípade ak klient využil všetky dostupné možnosti.

 • Kódex je súborom etických pravidiel na ochranu spotrebiteľa pri jeho interakcii s bankovými inštitúciami pôsobiacimi na Slovensku. Banky, pristupujúce ku Kódexu sa zaväzujú, že vo vzťahu ku klientom sa budú riadiť pravidlami uvedenými v tomto dokumente.
 • Kódex je záväzný pre všetkých členov SBA.
 • Kódex sa vzťahuje na bežné účty, vkladové účty a vklady, sporiace účty, služby platobného styku, elektronické bankovníctvo, debetné a kreditné karty, spotrebné úvery, úvery na bývanie, hypotekárne úvery, stavebné sporenie a investičné služby.
 • Prípadné spory, ktoré vzniknú z nedodržania ustanovení Kódexu rieši Bankový ombudsman. Jeho úlohou je pokúsiť sa o vyriešenie konfliktu dohodou. Ombudsman spory nerozhoduje, jeho činnosť má len charakter odporúčaní. Pôsobnosť ombudsmana nenahrádza rozhodovaciu činnosť súdov Slovenskej republiky alebo rozhodcovských súdov.

Aké sú základné záväzky bánk voči klientom?
  1. Pristúpené banky budú voči svojim klientom postupovať transparentne a vždy ich budú pravdivo informovať o poskytovaných službách.
  2. Svoje služby budú propagovať len prostredníctvom pravdivej a slušnej reklamy.
  3. O zmenách v cenách služieb budú pristúpené banky svojich klientov informovať včas a dostatočne.
  4. Pristúpené banky ústretovo a bez odkladov pristúpia k riešeniu každého problému a budú svojich klientov informovať o možných riešeniach.
  5. Pristúpené banky budú s dôvernými údajmi svojich klientov nakladať diskrétne v rozsahu klientovho súhlasu a v súlade s právnymi predpismi.
  6. Pristúpené banky zabezpečia, aby ich zamestnanci dodržiavali tento Kódex v plnom rozsahu.

  pdf Etický kódex bánk v oblasti ochrany spotrebiteľa  (pdf; 205,45 kB)