EMIR - European Market Infrastructure Regulation


Dňa 16. augusta 2012 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov, ktoré spolu s ďalšími doplňujúcimi a vykonávajúcimi právnymi predpismi vymedzili nový právny rámec pre obchodovanie s mimoburzovými (Over-the-Counter/OTC) derivátovými obchodmi (OTC derivátom je termínový kontrakt, ktorý sa neuskutočňuje na regulovanom trhu, napr. forward, opcia, swap; OTC derivátom nie je menový spot). Táto legislatívna regulácia známa pod názvom European Market Infrastructure Regulation (EMIR) bola vytvorená v dôsledku finančnej krízy a má zabezpečiť väčšiu transparentnosť a čo najviac eliminovať riziká vyplývajúce z obchodovania s OTC derivátmi.

EMIR ukladá povinnosti všetkým stranám OTC derivátových obchodov, t.j. tak banke ako aj klientom, ktoré s bankou uzatvárajú tieto obchody. Regulácia EMIR sa vzťahuje na nasledujúce 3 kategórie klientov:

1) Finančné protistrany (FC), medzi ktoré patrí najmä banka, obchodník s cennými papiermi, poisťovňa, zaisťovňa, správcovská spoločnosť a podielové fondy, ktoré spravuje, alternatívny investičný fond spravovaný správcami alternatívnych investičných fondov, doplnková dôchodková spoločnosť a doplnkové dôchodkové fondy, ktoré spravuje, v súlade s článkom 2, bodom 8 nariadenia EMIR,
2) Nefinančné protistrany (NFC+), ktoré prekračujú niektorú zo stanovených zúčtovacích prahových hodnôt (clearing threshold) pre centrálny clearing a vzťahuje sa na ne povinnosť zúčtovania určitých kategórií OTC derivátových obchodov prostredníctvom tzv. centrálnej protistrany (CCP),
3) Nefinančné protistrany (NFC-), ktoré neprekračujú stanovené clearingové prahy pre centrálne zúčtovanie.Z právnych predpisov EMIR vyplývajú najmä tieto povinnosti:


1. Povinnosť centrálneho zúčtovania (clearingu) pre finančné protistrany (FC) a nefinančné protistrany (NFC+)

Finančné protistrany (FC) a nefinančné protistrany prekračujúce niektorý z prahov pre centrálne zúčtovanie (NFC+) majú povinnosť vykonávať centrálne zúčtovanie vybraných transakcií s OTC derivátmi prostredníctvom tzv. centrálnej protistrany (CCP). Aktuálny zoznam autorizovaných CCPs je zverejnený na stránke www.esma.europa.eu.

Limity pre povinný clearing nefinančnej protistrany sú stanovené v článku 11 delegovaného nariadenia Európskej komisie (EK) č. 149/2013 v hrubej nominálnej hodnote OTC derivátových obchodov nasledovne:

  · Kreditné deriváty – 1 mld. EUR
  · Akciové deriváty – 1 mld. EUR
  · Úrokové deriváty – 3 mld EUR
  · Menové deriváty – 3 mld EUR
  · Komoditné a ostatné deriváty – 3 mld EUR.

Pri výpočte otvorených pozícií je potrebné vziať do úvahy, že do limitu sa nezapočítavajú tie OTC derivátové obchody, ktoré objektívne znižujú riziká. Presnejšie vymedzenie takých derivátových obchodov je uvedené v článku 10 nariadenia Európskej komisie (EK) č. 149/2013.

Nefinančné protistrany sú povinné sledovať celkovú hodnotu OTC derivátových obchodov a pri prekročení niektorého z limitov pre centrálne zúčtovanie uvedených vyššie majú povinnosť o tomto prekročení informovať európsky orgán dohľadu - ESMA (European Securities and Markets Authority, t.j. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) ako aj domovský orgán dohľadu – Národnú banku Slovenska. Zároveň sú povinné oznámiť banke, s ktorou uzatvárajú transakcie na finančnom trhu aktuálne zaradenie do kategórie klientov NFC+ alebo NFC- ako aj zmenu kategorizácie.

Pri zaradení klientov do príslušnej kategórie podľa EMIR pravidiel Sberbank Slovensko, a.s. vychádza z informácií o obchodoch, ktoré s príslušnými klientmi uzavrela. Podľa týchto informácií, s výnimkou klientov – finančných protistrán, banka predpokladá zaradenie klientov do kategórie Nefinančné protistrany neprekračujúce stanovené prahy pre centrálny clearing (NFC-).

V prípade, ak podľa Vášho názoru ako nefinančná protistrana patríte do inej kategórie ako NFC-, informujte nás o tejto skutočnosti čo najskôr.


2. Ohlasovanie uzavretých OTC derivátových obchodov archívu obchodných údajov (Trade Repository)

Za účelom zvýšenia transparentnosti obchodovania s OTC derivátmi, všetky strany OTC derivátových obchodov (FC aj NFC) sú povinné ohlasovať uzatvorené derivátové obchody centrálne a v stanovenom formáte archívu obchodných údajov, tzv. Trade Repository (TR), a to najneskôr v pracovný deň nasledujúci po uzatvorení, zmene alebo ukončení obchodu. Aktuálny zoznam registrovaných TRs je zverejnený na stránke www.esma.europa.eu.

Podrobnosti hlásenia a informácie, ktoré sa majú hlásiť TR stanovuje delegované nariadenie Európskej komisie (EK) č. 148/2013, formát a frekvenciu hlásení vykonávacie nariadenie Európskej komisie (EK) č. 1247/2012.
Cieľom ohlasovania obchodov s OTC derivátmi je zabezpečiť, aby informácie o rizikách spojených s mimoburzovými derivátovými obchodmi boli centrálne uložené a ľahko prístupné pre ESMA, regulátorov a príslušné centrálne banky.

Ohlasovaciu povinnosť si môže klient plniť priamo alebo sa môže dohodnúť s bankou, že banku túto povinnosť bude plniť za klienta.

Sberbank Slovensko, a.s. ponúka klientom možnosť plnenia ohlasovacej povinnosti za obe strany (banku aj klienta) v prípade podpisu tzv. EMIR Dodatku k Rámcovej zmluve o obchodovaní na finančnom trhu a za predpokladu oznámenia kódu Legal Entity Identifier (LEI).

Na splnenie ohlasovacej povinnosti je potrebné, aby každá strana OTC derivátového obchodu (banka ako aj klient) mala pridelený LEI - jedinečný alfanumerický 20 miestny kód, ktorý je pridelený podľa štandardu ISO 17442 „Financial Services – Legal Entity Identifier (LEI)“ a ktorý jedinečne a jednoznačne identifikuje protistranu, ktorá obchoduje na finančnom trhu. Tento medzinárodný identifikačný kód právnickej osoby je prideľovaný v súčasnosti v Slovenskej republike Centrálnym depozitárom SR. Pre účely pridelenia LEI je možné využiť aj iné zahraničné subjekty, ktoré sú zverejnené na stránke www.nbs.sk. Pridelenie LEI je spoplatnené podľa sadzobníkov jednotlivých poskytovateľov LEI. O pridelenie LEI (pre – LEI) na Slovensku je možné žiadať len elektronicky prostredníctvom webového formulára zverejneného na stránke www.cdcp.sk.

Upozorňujeme, že klienti, ktorí nebudú mať pridelený kód LEI, sa vystavujú riziku porušenia legislatívnej regulácie EMIR, pričom neplnenie ohlasovacej povinnosti môže mať za následok nemožnosť uzatvárať OTC derivátové obchody.

LEI Sberbank Slovensko, a.s.: 529900LQJ6BII0AD4W82

Protistrany mimoburzového derivátového obchodu sú povinné uchovávať záznamy o každej zmluve o derivátovom obchode, resp. akejkoľvek jej zmene po dobu najmenej 5 rokov od ukončenia zmluvy o derivátovom obchode.


3. Včasné potvrdzovanie uzavretých OTC derivátových obchodov (konfirmácie)

Delegované nariadenie Európskej komisie (EK) č. 149/2013 v článku 12 pre jednotlivé kategórie OTC derivátových obchodov skracuje lehoty pre potvrdenie podmienok obchodu.

V prípade, že nebudú OTC derivátové obchody potvrdené dlhšie ako 5 pracovných dní, je banka povinná každý mesiac tieto obchody hlásiť domovskému orgánu dohľadu - Národnej banke Slovenska.


4. Zosúlaďovanie a kompresia portfólia uzavretých OTC derivátových obchodov

Obe strany OTC derivátového obchodu (banka a klient) musia mať dohodnutý spôsob, akým budú vykonávať vzájomné pravidelné zosúlaďovanie otvorených derivátových obchodov, musia mať stanovené porovnávané parametre a spôsob riešenia prípadných nezrovnalostí. Zosúladenie portfólia (portfolio reconciliation) sa vzťahuje na kľúčové obchodné podmienky každej zmluvy o OTC derivátoch a zahŕňa aspoň ocenenie každého obchodu. Finančné a nefinančné protistrany musia oceňovať otvorené pozície na základe modelu, ktorý je v súlade s akceptovanými ekonomickými metodikami na oceňovanie finančných nástrojov, je nastavený a testovaný z hľadiska platnosti pomocou cien získaných zo súčasných pozorovateľných trhových transakcií toho istého finančného nástroja alebo na základe akýchkoľvek dostupných pozorovateľných trhových údajov, je nezávisle potvrdený a monitorovaný inou divíziou, ako je divízia, ktorá nesie riziko a je schválený príslušným manažmentom.

Pre klientov - nefinančné protistrany (NFC-), ktorí majú s bankou uzatvorených a nezúčtovaných 100 alebo menej obchodov, je lehota na vzájomné zosúladenie stanovená raz za rok, pre klientov s viac ako 100 otvorenými derivátmi je to raz za štvrťrok.

V prípade finančných protistrán (FC) a nefinančných protistrán (NFC+) je frekvencia vzájomného zosúladenia portfólia OTC derivátových obchodov nastavená nasledovne - v prípade 50 alebo menej obchodov raz za štvrťrok, od 51 do 499 obchodov raz za týždeň a v prípade 500 alebo viac obchodov každý pracovný deň.

Finančné a nefinančné protistrany s 500 alebo viac nezúčtovanými OTC derivátovými obchodmi, ktoré nie sú centrálne zúčtované, musia mať dohodnutý postup s cieľom pravidelne aspoň dvakrát ročne analyzovať možnosť vykonať kompresiu portfólia s cieľom znížiť kreditné riziko protistrany.


5. Riešenie sporov

Pri vzájomnom uzatváraní OTC derivátových obchodov musia mať finančné a nefinančné protistrany dohodnuté postupy a procesy pre riešenie vzájomných sporov týkajúce sa

  a) identifikácie, zaznamenávania a monitorovania sporov súvisiacich s uznávaním alebo oceňovaním zmluvy a s výmenou zábezpeky medzi protistranami (musí sa zaznamenávať aspoň dĺžka obdobia, počas ktorého je spor nevyriešený, protistrana a sporná suma);
  b) včasného urovnania sporov prostredníctvom osobitného procesu v prípade tých sporov, ktoré nie sú vyriešené do 5 pracovných dní.

V prípade, ak je hodnota OTC derivátového obchodu vyššia ako 15 miliónov EUR a spor týkajúci sa zmluvy o mimoburzových derivátoch, jej ocenenia alebo výmeny zábezpeky trvá viac ako 15 pracovných dní, je povinnosťou banky ako finančnej protistrany oznámiť tento stav domovskému orgánu dohľadu – Národnej banke Slovenska.

  Podrobnejšie informácie k regulácii EMIR (platné znenie právnych predpisov, metodické a konzultačné materiály) nájdete na stránkach www.nbs.sk a www.esma.europa.eu.