Hypotéka

Výhodnejšie hypotekárne úvery Sberbank Slovensko

Základné podmienky

  • splatnosť 4 – 30 rokov, s prihliadnutím na dosiahnutie hranice dôchodkového veku
  • výška úveru maximálne do 100 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti,
  • minimálna výška úveru 3 500 EUR,
  • uplatnenie nároku na štátny príspevok – max. do výšky 83 000,- EUR štátny príspevok na rok 2014 je vo výške 0 % p. a.,
  • fixovaná úroková sadzba na obdobie 1, 3 a 5 rokov,
  • preukázanie schopnosti splácať hypotekárny úver, (banka hodnotí každého žiadateľa o úver na základe komplexnej analýzy jeho finančnej situácie),

Výhody hypotekárneho úveru všeobecne:

  • okamžitý zdroj finančných prostriedkov na investovanie do nehnuteľností,
  • okamžitý efekt získania vlastného bývania (platíte svoje vlastné bývanie),
  • dlhodobosť úveru (rozloženie splátok na dlhšie časové obdobie),
  • anuitná forma splátky Vám umožní naplánovať Váš rodinný rozpočet,
  • hypotekárny úver môžete zabezpečiť kupovanou nehnuteľnosťou.

Výhody hypotekárneho úveru v Sberbank Slovensko:

  • možnosť mimoriadnych splátok bez poplatku až do výšky 20 % z aktuálneho zostatku istiny úveru 1 x ročne,
  • možnosť odkladu splátok istiny po vyčerpaní úveru,
  • poistenie nehnuteľnosti priamo na obchodnom mieste,
  • bezplatné konzultácie o podmienkach poskytnutia hypotekárneho úveru,
  • nízke poplatky,
  • žiadateľ o hypotekárny úver nemusí byť klientom Sberbank Slovensko,
  • čerpanie úveru maximálne prispôsobené požiadavkám klienta,
  • banka akceptuje znalecký posudok až 36 mesiacov starý pri vybraných prípadoch
  • akceptácia dokladov k úhrade, ktoré môžu byť vystavené až 24 mesiacov pred podaním žiadosti o úver,

Na aké účely môžete použiť hypotekárny úver?

  • na nadobudnutie tuzemskej nehnuteľnosti alebo jej časti,
  • na výstavbu alebo zmenu dokončených stavieb,
  • na údržbu tuzemských nehnuteľností,
  • na splatenie skôr poskytnutého úveru použitého na vyššie uvedené účely, ktorý je / nie je hypotekárnym úverom.

Čím môžete zabezpečiť hypotekárny úver?

  • na zabezpečenie úveru je možné použiť tuzemskú nehnuteľnosť (nehnuteľnosti) a to aj rozostavanú vo vlastníctve žiadateľa o úver alebo vo vlastníctve tretej osoby, zapísanú v katastri nehnuteľností,
  • v prípade kúpy môže na zabezpečenie úveru slúžiť kupovaná nehnuteľnosť.

Ako môžete čerpať hypotekárny úver?

  • jednorazovo,
  • postupne (aj preddavkovo)
  • v období čerpania úveru platíte úroky zo skutočne vyčerpanej čiastky poskytnutého úveru.

Čím je podmienené čerpanie hypotekárneho úveru?

  • splnením bankou stanovených obchodných podmienok,
  • predložením potvrdeného návrhu na vklad záložného práva do katastra nehnuteľností
  • poistením zakladanej nehnuteľnosti a vinkuláciou poistného plnenia v prospech banky.

Splácanie hypotekárneho úveru

  • po vyčerpaní splácanie úveru anuitnou formou, čiže pravidelnými mesačnými splátkami v rovnakej výške

Hypotéka pre mladých so štátnym príspevkom

Základné podmienky

  • splatnosť 4 – 30 rokov, s prihliadnutím na dosiahnutie hranice dôchodkového veku,
  • výška úveru maximálne do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti,
  • minimálna výška úveru 3 500 EUR,
  • maximálna výška úveru do 70 % z hodnoty založenej nehnuteľnosti a do výšky 50 000,- EUR ,
  • vek žiadateľa 18 – 35 rokov,
  • priemerný hrubý mesačný príjem žiadateľa za predchádzajúci kalendárny rok ku dňu podania žiadosti nesmie prekročiť 1,3 násobok priemernej mesačnej nominálnej mzdy
  • štátny príspevok pre mladých na rok 2014 je vo výške 2 % p. a., Sberbank Slovensko zníži úrok o ďalšie 1 %,
  • zníženie úrokovej sadzby môže klient využívať prvých 5 rokov splácania a zároveň môže využiť aj ďalšie výhody ako možnosť mimoriadnych splátok úveru bez poplatku,
  • možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku a možnosť odkladu splátok istiny,
  • fixovaná úroková sadzba na obdobie 1 a 5 rokov,
  • preukázanie schopnosti splácať hypotekárny úver, (banka hodnotí každého žiadateľa o úver na základe komplexnej analýzy jeho finančnej situácie),

Hypotekárne úvery spolu s kvalifikovaným poradenstvom poskytujeme vo všetkých pobočkách a expozitúrach Sberbank Slovensko.

pdf Potvrdenie o výške daňovej povinnosti FO B 2015  (pdf; 668,17 kB)

pdf Potvrdenie o výške príjmu zo závislej činnosti  (pdf; 376,8 kB)

pdf Žiadosť o poskytnutie úveru zabezpečeného nehnuteľnosťou  (pdf; 8,62 MB)
pdf Podmienky Odporuč a Získaj  (pdf; 161,71 kB)
pdf Protokol Odporuč a Získaj  (pdf; 237,79 kB)