Aké doklady je potrebné predložiť k žiadosti o úver na bývanie na preukázanie účelu (nadobudnutia nehnuteľnosti)?


Odpoveď

  • kúpa nehnuteľnosti - kúpna zmluva s úradne overenými podpismi všetkých predávajúcich
  • nadobudnutie nového bytu na základe zmluvy o výstavbe bytu, resp. inej zmluvy, ktorá spĺňa náležitosti zmluvy o výstavbe bytu podľa zák. č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (§22) ako podkladu k nadobudnutiu vlastníctva,
  • vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci dedičského konania - k preukázaniu účelu je potrebné osvedčenie o dedičstve alebo právoplatné uznesenie súdu o dedičstve,
  • vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci rozvodového konania manželov - k preukázaniu účelu je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a dohoda manželov o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode
  • vyporiadanie podielu na nehnuteľnosti v rámci zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) súdom počas trvania manželstva (z titulu podnikania) - k preukázaniu účelu je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení BSM a dohoda manželov o vyporiadaní BSM